Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
KOMUNIKAT


-UWAGA!!!
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna informuje:

Od dnia 21 maja 2020r. wznowiona zostaje obsługa interesantów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna w zakresie:

 1. przyjmowania i wydawania dokumentów dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego
 2. wydawania i przyjmowania zatwierdzonych projektów budowlanych zamiennych,
w godzinach pracy urzędu,  w terminach i godzinach ustalonych po wcześniejszym kontakcie telefonicznym - telefon: 13 42 020 50

Uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa interesantów i pracowników Inspektoratu i Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie w zakresie obsługi, wprowadza się następujące zasady:

 1. interesanci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki i używania rękawiczek jednorazowych, własnego długopisu lub pióra, oraz dezynfekcji rąk,
 2. interesanci będą przyjmowani przy wejściu na parter budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1 (przy portierni)
 3. oczekiwanie na przyjęcie możliwe jest wyłącznie na zewnątrz budynku przy zachowaniu 2m odległości między oczekującymi.
 
Wnioski, dokumenty i inną korespondencję do Inspektoratu można składać do skrzynki wystawionej przy wejściu do budynku urzędu na parterze  – w godzinach od 800 do 1500.


Wznowione zostają kontrole w terenie - osoby wezwane na kontrolę winny posiadać własne maseczki, rękawiczki ochronne i środki do dezynfekcji, własny długopis oraz powinny być zdrowe bez oznaków wirusa covid 19 - oświadczenia stron.


 
***********************************************************                           
Włąsciciel bądź Zarządca obiektu winien pamiętać i przestrzegać prawo !

"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomnina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy ? Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów".
---------------------------------------------------------------------------------------------------


WAŻNE
Przepisy prawne i zasady prawidłowego postępowania Właściciela obiektu bądź Zarządcy oraz osób dokonujących kontroli przedstawił również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swej stronie.
 
***********************************************************
UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE.

 
Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 t.j. z dnia 2019.06.26 ze zmianami t.j. - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
 oraz art. 12 ust. 2 ustawy PB -  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Wyjaśnienie pojęć przytoczono ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
- pojęcie "budownistwo osób fizycznych"
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci elektryczne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci gazowe
uprawnienia budowlane majstra budowlanego

uprawnienia budowlane architektoniczne w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane a drogowe w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, a uprawnienia w zakresie dróg i mostów 
uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki 
uprawnienia budowlane w spcjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg
uprawnienia budowlane w zakresie adaptacji projektów powtarzalnych
uprawnienia zakładowe wydane na pdst. § 13 ust. 3 rozporządzenia z 1975 r.
uprawnienia budowlane do melioracji wodnych - 1975 r.
    Pozostałe wyjaśnienia dotyczące uprawnień budowlanych na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakładce "Krajowa Komisja Kwalifikacyjna".
        Przypominam jednocześnie, że każda z osób pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie winna je wykonywać w sposób świadomy i odpowiedzialny mając na uwadze zapis art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 t.j.) - "Kto, wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".
                                                                                                                                                   --------------------------------------------------------------------------------------------
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO RADZI:
 
Przychodząc do obiektu, który uległ zalaniu:
1. Upewnij się, czy powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nie zakazał użytkowania obiektu budowlanego, jeśli tak - nie wchodź do budynku ani nie przebywaj w jego otoczeniu.
2. Jeśli nie ma zakazu, dokonaj zewnętrznych oględzin obiektu:
- sprawdź, czy woda nie podmyła lub nie odsłoniła fundamentów,
- sprawdź, czy grunt bezpośrednio przy budynku nie został wypłukany,
- sprawdź, czy nie pojawiły się nowe rysy na ścianach (szczególnie pionowe),
- sprawdź, czy ściany nie są wybrzuszone lub odchylone od pionu.
 
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
 
3.  Nie korzystaj z instalacji elektrycznej, gazowej, wodociągowej, cieplnej przed dokonaniem kontroli ich sprawności przez specjalistów.
4. W przypadku braku zewnętrznych oznak uszkodzenia lub zniszczeń możesz ostrożnie wejść do obiektu i sprawdzić od wewnątrz:
- czy ściany wewnętrzne nie są odspojone od ścian zewnętrznych ( nie ma miedzy nimi rys),
- czy nie ma widocznych rys na suficie (szczególnie rys równoległych do ścian) i czy nie jest on ugięty,
- czy okna i drzwi otwierają się łatwo ( mogło nastąpić osiadanie obiektu),
- czy nie są naruszone schody i czy nie nastąpiło ich przesunięcie,
- czy więźba dachowa jest w należytym stanie ( czy nie jest uszkodzona)
 
Jeśli zauważyłeś tego rodzaju zjawiska powiadom powiatowego inspektora nadzoru
budowlanego.
 
5. Jeśli nie stwierdzisz uszkodzeń możesz przystąpić do porządkowania i jeżeli jest to możliwe odszukaj dokumentacje budowy i użytkowania obiektu.
 
Jeżeli chcesz odbudować, remontować lub rozebrać zalany obiekt budowlany:
- sprawdź czy zamieszkujesz gminę lub miejscowość wykazana w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów,
- jeśli tak, skorzystaj z ułatwień zawartych w ustawie z dnia 11.08.2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906),
- odbudowa to odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części, w miejscu       i o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- remont to wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym,
- obiekty linowe to linie kolejowe, a także drogi wraz z budynkami, budowlami                        i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci uzbrojenia   terenu.
O szczegóły zwróć się do właściwego starosty lub prezydenta miasta (miasto na prawach
powiatu).
 
Jeżeli masz problemy z uzyskaniem odpowiedzi na pytania lub wątpliwości:
1. Zwróć się o pomoc do właściwego powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego lub osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Zadzwoń do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - tel. nr 17 8527829.
3. Zadzwoń do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego:
 
 
PINB dla Miasta Krosna,
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1,
( II piętro,  pok. 214)
tel./fax  13 42 020 50

 

 1. Sprawdzić czy instalacja gazowa lub elektryczna mogą być dalej bezpiecznie użytkowane - w tej sytuacji należy dokonać sprawdzenia instalacji przez uprawnionego gazownika lub elektryka. Nie należy dokonywać samodzielnych prac związanych z naprawą instalacji w budynku.
 2. W przypadku zauważenia uszkodzeń elementów konstrukcyjnych budynku (ścian, dachu, stropów lub widocznego podmycia fundamentów) należy bezwzględnie powstrzymać się z wejściem do domu i zawiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego lub zwrócić się do osoby posiadającej uprawnienia budowlane o wydanie oceny czy zauważone uszkodzenia zagrażają konstrukcji i czy dom może być dalej użytkowany.
 3. Gdy mamy pewność, że możemy bezpiecznie wejść do domu, należy przystąpić , bezzwłocznie do usuwania błota i mułu zalegającego wewnątrz pomieszczeń lub przystąpić do wypompowywania wody z zlanych kondygnacji. Nie należy gwałtownie usuwać wody z zalanych piwnic budynków z uwagi na rozmoknięty grunt pod fundamentami. Gwałtownie wypompowywanie wody może spowodować osiadanie fundamentów wynikiem czego może ulec uszkodzeniu konstrukcja budynku.
  Należy się upewnić, że usunęliśmy błoto i muł ze wszystkich miejsc w budynku, gdyż później są to miejsca rozwoju pleśni i grzybów.
 4. Należy usunąć wszystkie zawilgocone okładziny zewnętrzne jak i wewnętrzne, takie jak: panele, boazerie, płytki ceramiczne itp. Należy skuć zawilgocone tynki na wysokości co najmniej 0,5 metra ponad poziom widocznego zawilgocenia.
 5. Jeżeli budynek został wzniesiony z elementów wielowarstwowych (np.: ściany trójwarstwowe z izolacją z wełny mineralnej) należy wykuć lub wywiercić otwory w odstępie około 1 metra tuż nad podstawą ściany po stronie zewnętrznej. Umożliwi to odpływ nagromadzonej wody w przegrodzie i osuszenie materiału izolacyjnego wewnątrz ściany. Podobną metodę możemy zastosować w przypadku zalanych stropów kanałowych.
 6. Należy dokładnie umyć i odkazić pomieszczenia, po usunięciu szlamu i błota oraz wyniesieniu wyposażenia domu.
 7. Należy zapewnić wentylację zawilgoconych pomieszczeń poprzez otwarcie wszystkich okien i drzwi. Można używać do suszenia również urządzeń grzewczych, pamiętając jednak o ich bezpiecznym wykorzystywaniu. Nie należy przegrzewać suszonych pomieszczeń (ponad 35 C) gdyż sprzyja to szybkiemu rozwojowi pleśni i grzybów. Ponadto wyższa temperatura może spowodować uszkodzenia elementów wyposażenia budynku (wypaczenie się mebli i innych elementów drewnianych), które nie uległy zniszczeniu podczas powodzi
*************************************************************************************************
Warszawa, dnia 19.09. 2019r.
Znak: MZ/ 68 /2019r
 
 
Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020
 
 
Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych
z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.
 
Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko
niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku
pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się
sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim
zagrożeniem dla mieszkańców.
 
Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów
spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.
W roku 2018 odnotowano 15.882 pożary od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 257
pożarów od urządzeń na paliwa ciekłe i 546 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 19.09.2019].
 
Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także
zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem.
W sezonie ogrzewczym 2018/2019 Państwowa Staż Pożarna odnotowała 3.842 zdarzenia
związane z tlenkiem węgla, w tym 2.024 osoby poszkodowane i 52 ofiar śmiertelnych.
Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, data dostępu 17.09.2019].
 
Krajowa Izba Kominiarzy popiera kampanię edukacyjno-informacyjną „CZUJKA
NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA!” prowadzoną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji i Państwową Straż Pożarną.
 
Kominy: instalację dymową, spalinową oraz wentylacyjną należy poddawać
okresowej kontroli, oraz czyszczeniu przez uprawnionego kominiarza. Profesjonalna
kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa,
zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków
ubezpieczenia domu.
 
Pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
Krajowa Izba Kominiarzy prowadzi akcję społeczną ZAPROŚ KOMINIARZA!
 
 
Ustawa Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca budynku jest zobowiązany
co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu
technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie
posiadającej odpowiednie uprawnienia – mistrza kominiarskiego. (Zgodnie z art. 62 ust. 1
pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1186).
 
W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik
budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć
stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia
lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.
(art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).
 
Regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych przez wykwalifikowanego kominiarza zabezpiecza przed powstaniem pożaru sadzy w kominie.
 
Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa
się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie
zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
 
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych — co najmniej
raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 — co najmniej
raz na 3 miesiące;
3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 —
co najmniej raz na 6 miesięcy.
4) z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość
nie wynika z warunków użytkowych.
 
(Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719).
 
W przypadku pożaru lub zaczadzenia brak dokumentacji terminowego czyszczenia
i kontroli kominów może stanowić podstawę odmowy wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową.
 
 
             Prezes
Krajowej Izby Kominiarzy
      Marcin Ziombski
więcej
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
WytworzyłAdministrator BIP - Administrator2013-03-28
Publikujący Administrator BIP - Administrator BIP 2013-03-28 09:45
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2021-05-20 15:25
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosnaul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel: 013 42 020 50, email: bip@pinb.umkrosno.pl
Wygenerowano: 22 czerwca 2024r. 15:01:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.