Zakres kompetencji powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U.z 2020. poz.1333 t.j. z dnia 2020.08.03 t.j.  ze zmianami  ). Do podstawowych zadań należą sprawy:
  • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
  • wydawania nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez pozwolenia na budowę,
  • wstrzymania robót budowlanych,
  • wydawania nakazu wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia robót budowlanych lub obiektu budowlanego do stanu zgodnego z prawem,
  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
  • wydawania pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych,
  • kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
  • rozbiórki zniszczonych, nie użytkowanych obiektów budowlanych,
  • prowadzenia postępowania w sprawie katastrofy budowlanej,
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
Przewidziana prawem budowlanym działalność powiatowego inspektora nadzoru budowlanego ma na celu kontrolę prowadzonych procesów inwestycyjnych w budownictwie, prowadzenie działań zmierzających do utrzymania obiektów budowlanych w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym, porządkowania zabudowy i przestrzegania ładu przestrzennego w takiej zabudowie poprzez rozbiórkę obiektów realizowanych bez pozwolenia na budowę, bez zgłoszenia, obiektów zniszczonych, nie użytkowanych i szpecących otoczenie. Realizacji tych zadań służą uprawnienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego do wydawania nakazów, zakazów oraz przepisy karne umożliwiające karanie inwestorów, kierowników budów, właścicieli czy zarządców obiektów budowlanych mandatami karnymi lub też upoważniające do występowania do organów ścigania o ukaranie tych osób.
Podmiot publikującyPowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
WytworzyłAdministrator BIP - Administrator2013-03-28
Publikujący Administrator BIP - Administrator BIP 2013-03-28 09:22
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2021-03-30 10:21