Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna
bip.gov.pl
Jesteś tutaj:
INFORMACJE BIEŻĄCE
  UWAGA!!!
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna informuje:

Szanowni Państwo

W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA ABY SKUTECZNIE CHRONIĆ ZDROWIE KLIENTÓW URZĘDU I NASZYCH PRACOWNIKÓW,

STRONY NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW,
DO ODWOŁANIA

 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM PROSI SIĘ O: 
 
1.   Telefoniczny kontakt  z tut. Inspektoratem; (tel. 13 42 020 50)
2.   W przypadku konieczności złożenia wniosku, proszę kierować wszelką korespondencję za pomocą poczty elektronicznej na adres: pinbkrosno@gmail.com, platformy ePUAP (adres skrytki: /pinbmkrosno/skrytka) usług pocztowych na adres siedziby (38-400 Krosno; ul. Bieszczadzka 1) lub za pomocą złożenia wniosku w skrzynce znajdującej się na korytarzu tut. Urzędu – proszę o wypełnienie potwierdzenia złożenia korespondencji (potwierdzenie złożenia wniosku zostanie odesłane drogą pocztową) - ze względu na siedzibę Inspektoratu w budynku Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (siedziba w Krośnie), dostęp do PINB dla Miasta Krosna, może być utrudniony i zablokowany przez Wojewodę do odwołania. 
3. Odwołuję wszystkie kontrole rozpisane w terenie - nowe terminy kontroli zostaną podane za pośrednictwem poczty.

************************************************************

K O M U N I K A T
Włąsciciel bądź Zarządca obiektu winien pamiętać i przestrzegać prawo !

"Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomnina, że w sytuacji występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.
W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.Należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie zarówno dla budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
Przypominam również, że kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy ? Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z powyższych przepisów".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Przepisy prawne i zasady prawidłowego postępowania Właściciela obiektu bądź Zarządcy przedstawił również Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na swej stronie.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------


UPRAWNIENIA BUDOWLANE_WYJAŚNIENIA_ZAKRESY RZECZOWE.

 
Zgodnie z art.  12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202 t.j. z dnia 2018.06.22 t.j. - zwanej dalej PB),  za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
6) (uchylony);
7) (uchylony).
 oraz art. 12 ust. 2 ustawy PB -  samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5, mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej "uprawnieniami budowlanymi", wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Wyjaśnienie pojęć przytoczono ze strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:
- pojęcie "budownistwo osób fizycznych"
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci elektryczne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno - inżynierskiej - sieci gazowe
uprawnienia budowlane majstra budowlanego

uprawnienia budowlane architektoniczne w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane a drogowe w ograniczonym zakresie
uprawnienia konstrukcyjno - budowlane, a uprawnienia w zakresie dróg i mostów 
uprawnienia do sporządzania projektów zagospodarowania terenu lub działki 
uprawnienia budowlane w spcjalności konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie dróg
uprawnienia budowlane w zakresie adaptacji projektów powtarzalnych
uprawnienia zakładowe wydane na pdst. § 13 ust. 3 rozporządzenia z 1975 r.
uprawnienia budowlane do melioracji wodnych - 1975 r.
    Pozostałe wyjaśnienia dotyczące uprawnień budowlanych na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  w zakładce "Krajowa Komisja Kwalifikacyjna".
        Przypominam jednocześnie, że każda z osób pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie winna je wykonywać w sposób świadomy i odpowiedzialny mając na uwadze zapis art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017,poz.1332 t.j.) - "Kto, wykonuje samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, nie posiadając odpowiednich uprawnień budowlanych lub prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

                                                                                 Stanisław Łojek
                                                                             Powiatowy Inspektor
                                                                            Nadzoru Budowlanego


Test
Podmiot publikujący
WytworzyłStanisław Łojek2018-01-17 00:00
Publikujący Stanisław Łojek 2018-01-17 12:56
Modyfikacja Administrator BIP - Administrator BIP 2020-03-16 18:37
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosnaul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno tel: 013 42 020 50, email: bip@pinb.umkrosno.pl
Wygenerowano: 31 października 2020r. 20:03:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.